Vše skladem a ihned k vyzvednutí v Praze

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Jablečné díly s.r.o., se sídlem Jaromírova 34, Praha 2, IČO: 06888844

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (E-shopu) umístěného na internetové adrese www.jablecnedily.cz

 

Legislativní zkratky

„Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost Jablečné díly s.r.o., se sídlem Jaromírova 34, Praha 2 Nusle, IČO: 06888844, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 290742.

„Kupujícím“ se rozumí právnická či fyzická osoba (člověk), která uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který je Spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. K definici Spotřebiteli viz níže. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje taktéž každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

„Kupní smlouvou“ se rozumí Kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím, a jejíž nedílnou součástí jsou tyto Obchodní podmínky.

„E-shopem“ se rozumí internetový obchod provozovaný Prodávajícím a dostupný pro Kupujícího, resp. Uživatele, z internetové adresy (URL) https://www.jablecnedily.cz/

„Uživatelem“ se rozumí uživatel celosvětové sítě internet.

„Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, jež jsou pro Uživatele i Kupujícího dostupné z internetové adresy (URL): https://www.jablecnedily.cz/obchodni-podminky/

„Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který uzavírá jako Kupující Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, který je starší 18 let.

„Zbožím“ se rozumí zejm. náhradní díly, SMD součástky, ochranná skla, kryty a obaly, příslušenství a nářadí apod., které je vystaveno a prodáváno Prodávajícím prostřednictvím E-shopu.

„Zásadami ochrany osobních údajů“ se rozumí zásady, jimiž se Prodávající řídí při zpracování osobních údajů, a které jsou dostupné na adrese https://www.jablecnedily.cz/ochrana-osobnich-udaju/

„Uživatelským účtem“ se rozumí registrace Kupujícího provedená na E-shopu, díky čemuž může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a provádět (mj.) Objednávky Zboží u Prodávajícího.

„Objednávkou“ se rozumí vyplnění Kupujícím objednávkového formuláře na E-shopu.

„Elektronickou adresou kupujícího“ se rozumí aktuální kontakt na Kupujícího přes, který s ním Prodávající komunikuje. Kupující jej uvádí při vyplnění Objednávky či na E-shopu při nákupu bez zřízení Uživatelského účtu.

„Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

„Provozovnou“ se rozumí místo, ve kterém Prodávající vykonává svou podnikatelskou činnost. Kupující si zde může vyzvednout Zboží, koupit Zboží či zde případně uplatnit práva z vadného plnění. Adresu Provozovny si Kupující může zjistit z veřejného rejstříku či na E-shopu. Aktuální adresou Provozovny je: Jaromírova 34, Praha 2 (pozor, adresa se může měnit).

 

I. Úvodní ustanovení

1.       Tyto obchodní podmínky společnosti Prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu.

2.       Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

3.       Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II. Uživatelský účet

1.       Ze svého Uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání Zboží na E-shopu. V případě, že to E-shop umožňuje, může Kupující provádět objednávání Zboží též bez registrace, tj. bez zřízení Uživatelského účtu.

2.      Při registraci v E-shopu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za úplné a správné.

3.      Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

5.      Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

6.      Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. Uzavření Kupní smlouvy

1.      Nabídka prodeje Zboží v E-shopu je pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží (z důvodů, kdy např. došlo k vyčerpání zásob Zboží nebo Prodávající není v té době schopen Zboží obstarat/dodat). Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije a výslovně se vylučuje.

2.      E-shop obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen Zboží. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, ne však nákladů na zabalení a přepravu/doručení Zboží, viz odst. 2 tohoto článku Obchodních podmínek. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek s Kupujícím.

3.      E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené v E-shopu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.      Pro objednání Zboží vyplní Kupující Objednávku na E-shopu. Objednávka obsahuje zejména informace o:

objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku E-shopu);
způsobu úhrady kupní ceny Zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží;
informace o nákladech spojených s dodáním Zboží způsobem vybraným Kupujícím.
5.      Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a úplné.

6.      Odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané Zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, způsob zabalení Zboží, způsob jeho doručení a je pro smluvní strany závazným návrhem Kupní smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je: (i) vyplnění všech povinných údajů v Objednávkovém formuláři, (ii) seznámení se s Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů zveřejněných na E-shopu, (iii) potvrzení Kupujícího o tom, že se s Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů seznámil.

7.      Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Kupujícího.

8.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

9.      Návrh Kupní smlouvy ve formě Objednávky má platnost patnáct dnů, poté automaticky zaniká.

10.   Smluvní vztah, resp. Kupní smlouva, mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká potvrzením doručení Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na Elektronickou adresu Kupujícího elektronickou poštou.

11.   V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, vyhrazuje si Prodávající právo, zaslat Kupujícímu na Elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího.

12.   Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací (odsouhlasením) Kupujícího doručené Prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty.

13.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby, resp. nejsou Prodávajícím nijak zpoplatněny nad rámec jejich základní sazby.

 

IV. Cena Zboží a platební podmínky

1.      Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží, dle Kupní smlouvy, může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

·     v hotovosti v Provozovně Prodávajícího,

·     v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce,

·     bezhotovostně prostřednictvím platebního systému,

·     bezhotovostně platební kartou.

2.      Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

3.      Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení v odst. 4 tohoto článku Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu Zboží předem.

V případě platby v hotovosti nebo platební kartou na Provozovně či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby (převodem na účet) je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. III odst. 8 Obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

5.      Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.      Elektronická evidence tržeb: Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Formální náležitosti pro evidovanou tržbu jsou naplněny mimo jiné v případě, kdy je platba uskutečněna bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce (Kupující) prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat (§ 5 písm. b) zákona č. 112/2016 Sb., zákona o evidenci tržeb, v aktuálním znění. Tímto bezhotovostním převodem se rozumí provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz plátce (Kupující) prostřednictvím příjemce (Prodávající) ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) bod 3. a § 3 odst. 1 písm. d) bod 3. zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

7.      Elektronické evidenci tržeb podléhají hotovostní a bezhotovostní transakce realizované v osobním styku Kupujícího s Prodávajícím, tj. na Provozovně nebo v sídle Prodávajícího.

8.      V případě Zboží na Provozovně Prodávajícího je Prodávající, podle zákona o evidenci tržeb, povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9.      V případě Objednávky Zboží Kupujícím prostř. E-shopu, vystaví Prodávající ohledně plateb, prováděných na základě Kupní smlouvy, Kupujícímu daňový doklad – fakturu po vyzvednutí/převzetí Zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu Kupujícího.

 

V. Odstoupení od Kupní smlouvy

1.     Kupující, v postavení Spotřebitele, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze odstoupit od Kupní smlouvy zejména z těchto důvodů (vybraných z Občanského zákoníku pro účely Kupní smlouvy):

o dodávce Zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy;
o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;
o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím;
o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
2.     Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující, v postavení Spotřebitele, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.     Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující, jako Spotřebitel, využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu Provozovny nebo sídla Prodávajícího. Pro doručování odstoupení od Kupní smlouvy platí ustanovení čl. IX Obchodních podmínek.

4.     V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 2 tohoto článku Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Prodávající po odstoupení Kupujícího není povinen vrátit mu přijaté peněžní prostředky dříve, než Kupující Prodávajícímu Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.     V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle odst. 2 a odst. 7 tohoto článku Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím (v postavení Spotřebitele), a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

6.     Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

7.     Kupující, v postavení podnikatele, je oprávněn do 14 dnů odstoupit od Kupní smlouvy, avšak s udáním důvodu pro odstoupení. Prodávající důvod pro odstoupení přezkoumá, je-li oprávněný. Oprávněným důvodem pro odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, v postavení podnikatele, je prokazatelné porušení Kupní smlouvy, Obchodních podmínek či právních předpisů ze strany Prodávajícího. Shledá-li Prodávající, že odstoupení od Kupní smlouvy nebylo z oprávněného důvodu, dle předchozí věty, Kupní smlouva je i nadále platná a účinná. Bude-li odstoupení od smlouvy Kupujícím, podnikatelem, oprávněné, Kupní smlouva se ruší od počátku a nastává situace podle odst. 5 tohoto článku Obchodních podmínek, kdy si obě strany vydají vzájemné plnění.

8.     Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží (např. snížení hodnoty/opotřebení vzniklé užíváním Kupujícím během lhůty pro odstoupení) je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.     Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

VI. Přeprava a dodání Zboží

1.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2.     Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání.

3.     V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.     Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že Kupující převezme od přepravce Zboží s porušeným obalem, nastává situace podle čl. V odst. 1 Obchodních podmínek.

 

VII. Práva z Vadného plnění

1.     Práva a povinnosti smluvních stran Kupní smlouvy ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

2.     Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

má Zboží vlastnosti, které si ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné;
se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Pokud Zboží při převzetí Kupujícím neodpovídá shora uvedeným požadavkům, pak se má za to, že je Zboží vadné a Kupující má právo na uplatnění práv z vadného plnění.

3.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, s výjimkou odst. 4 tohoto článku Obchodních podmínek.

4.     Ustanovení uvedená v odst. 2 tohoto článku Obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží: (i) prodávaného za nižší cenu pro vadu, díky které byla nižší cena ujednána, (ii) u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, (iv) vyplývá-li to z povahy Zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu rovněž nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 

5.     Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho Provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání (které Kupující může zjistit na E-shopu nebo ve veřejném rejstříku). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží.

6.     Nemá-li Zboží vlastnosti uvedené výše v odst. 2 tohoto článku, může Kupující požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může Kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

7.     Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

8.     Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li: (i) právo na dodání nového Zboží bez vad, (ii) právo na výměnu součásti, (iii) právo na opravu, může Kupující požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže: (i) dodat nové Zboží bez vad, (ii) vyměnit součást Zboží, (iii) opravit Zboží, (iv) zjednat nápravu v přiměřené době (s ohledem na náročnost nápravy), nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

9.     Nebude-li u jednotlivého Zboží uvedena delší doba (např. na jeho obale), je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží následovně:

a) u nového Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;

b) u rozbaleného Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí;

c) u zánovního a u použitého Zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvanácti měsíců od převzetí;

10.  Výjimkou ze shora uvedeného je záruka na kapacitu (jakost Zboží) baterií mobilu. Záruka na její funkčnost je Prodejcem poskytována také ve výši 24 měsíců, na rozdíl od kapacity baterie, kde je Prodávajícím poskytována záruka za jakost ve výši 6 měsíců.

11.  Pro účely odst. 9 tohoto článku Obchodních podmínek se za: a) rozbalené Zboží považuje takové Zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové Zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní; b) zánovní Zboží považuje takové Zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a Zboží je plně funkční; c) použité Zboží považuje takové Zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení.

 

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1.     Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží.

2.     Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

3.     Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické kontaktní adresy uvedené v čl. X odst. 5 Obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na Elektronickou adresu Kupujícího.

4.     Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

IX. Doručování

1.     Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající se odstoupení od Kupní smlouvy, musí být Spotřebiteli doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany Kupní smlouvy a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy učiněného Kupujícím, v postavení Spotřebitele, kdy je toto odstoupení účinné, pokud je Spotřebitelem odesláno ve 14 denní lhůtě pro odstoupení od Kupní smlouvy.

2.     Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v Objednávce, resp. na adresu uvedenou prostř. E-shopu Prodávajícího.

3.     V případě, kdy je Kupujícím podnikatel, může mu Prodávající doručovat do jeho datové schránky. Pokud si Kupující, v postavení podnikatele, nepřečte datovou zprávu od Prodávajícího do 10 dní, má se za to, že je tato datová zpráva Kupujícímu řádně doručena.

 

X. Závěrečná ustanovení

1.     Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, pak se vztah řídí českým právem a příslušné k řešení sporů z Kupní smlouvy jsou české soudy. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě Kupujícího, v postavení podnikatele, jsou v případě sporu z Kupní smlouvy vždy příslušné české soudy a věc se vždy bude řídit českým právem.

2.     Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

3.     Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4.     Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

5.     Kontaktní údaje Prodávajícího:

adresa pro doručování: Jaromírova 576/34, Praha 2, PSČ 128 00

telefon: +420 735 246 246.

 

V Praze dne 27.3.2020